Behandlingar

Behandlingar

Legitimation

För vissa yrken inom hälso- och sjukvården krävs det att man är legitimerad. Legitimation för psykologer utfärdas av Socialstyrelsen och är en kvalitetsstämpel som visar att behandlingen har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

En legitimerad psykolog står under statlig tillsyn och lyder under Patientsäkerhetslagen.

Vanliga frågor om psykoterapi

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling där du träffar en psykolog och där ni tillsammans arbetar med det som är problematiskt för dig eller det som skapar psykologiska besvär.

Målet kan vara att öka sin egen förståelse för sig själv och att upptäcka om det är något som hindrar en från att nå sina livsmål.

När ska jag söka psykoterapi?

Det kan finnas flera olika orsaker till att man kan ha hjälp av att tala med en psykolog. Man kan känna stress, ångest och nedstämdhet eller att man besväras av låg självkänsla. Man kan ha svårigheter i sina relationer eller hamnat i en livskris eller att man har fastnat i negativa beteendemönster som hindrar en från att leva på det sätt man önskar.

I vissa fall kan det vara lite svårare att konkretisera vad det är som är bekymmersamt. Det är inte alltid så lätt att veta vad som är problemet, det är inte helt ovanligt att man bara känner att man mår psykiskt dåligt. Man behöver inte alltid ha en konkret anledning till att söka hjälp.

Tystnadsplikt, kan man tala om vad som helst?

Som psykolog arbetar man under sekretess, det vill säga psykologen har tystnadsplikt och du kan känna dig fri att tala om vad du vill.

KBT

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är en terapimetod som har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden.

Under terapiarbetet i KBT fokuserar man på vad som pågår i våra tankar, vad man känner och på vad man gör i olika situationer och fokus ligger i huvudsak på det som händer i nuet och på framtiden. Hur skulle man vilja att livet ser ut och vad är det som hindrar mig från att uppnå mina mål?

Det är vanligt att man tillsammans inleder med att formulera det som är bekymmersamt eller problematiskt. Ofta går man igenom bakgrunden till varför man söker terapi, hur problemet ser ut och hur det kommer till uttryck i vardagen.

Man utforskar också hur hindrande livsmönster kan se ut och tillsammans kommer man fram till en problemformulering som sedan ligger till grund för de förändringar som man önskar uppnå.

ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt och meningsfullt liv.

Sammanfattningsvis handlar det om att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och därefter ta konkreta steg i denna önskade riktning. Symboliskt talar man om att hitta sin livskompass och därefter sträva mot att följa denna riktning.

Kristerapi

Kristerapi beskrivs som en kortvarig samtalsbehandling med fokus på att bearbeta en svår livshändelse.

När man har drabbats av en svår händelse i livet, t.ex närståendes bortgång eller sjukdom eller en svår olyckshändelse, kan man ibland känna behov av att tala med någon utanför de närmast närstående.

Det kan uppstå behov av att bearbeta det inträffade och att hitta strategier för att komma igenom svåra känslotillstånd av ångest eller sorg.

Coaching

Coaching beskrivs som en framtidsorienterad, lösningsfokuserad och systematisk samtalsmodell som kan hjälpa personen att hitta och aktivera sin egen förmåga.

Man utgår från personens egna resurser för att stötta personen mot önskad målsättning. Syftet med coaching är att hos personen skapa självtillit och medvetenhet samt att hjälpa personen att själv hitta sina egna lösningar.

Handledning

Handledning innebär att få ett utrymme där man som yrkesverksam personal eller psykoterapeut för möjlighet att tala fritt om sitt ärende. Att handleda är att ge vägledning i att förstå både sin egen och andras roller i olika professionella situationer som kan uppstå.

Det kan också handla om att få stöd och hjälp med att strukturera kunskap, att bli lyssnad till men också i att få uppmuntran till reflektion i lärandeprocessen inom professionen.

Pin It on Pinterest